Nachádzate sa tu

Domov » Lineárne elektronické prvky

 

Mottá vedomostné:

 

Lepšie  je mlčať ako možný hlupák, ako hovoriť a tak vylúčiť akúkoľvek pochybnosť.

 

Najkratšie (a správne) odpovede „áno“ a „nie“, vyžadujú najväčšie premýšľanie.

 

Pokora je najdôležitejšou podmienkou zdokonalenia.

                                                                                           Tolstoj

 

Mnohí mladí ľudia sú presvedčení, že sú múdri, ako si opití myslia, že sú ešte stále triezvi.

 

VEDOMOSTNÝ TEST

 

-          iba jedna odpoveď (z A, B, C, D možnosti) je správna (celé tvrdenie musí byť úplne správne)

-          pre riešenie niektorých úloh je nutná kalkulačka

-          úlohy náročné na úvahu a čas riešenia sú označené hviezdičkou

-          čas testu: 120 ÷ 150 minút podľa odborného zamerania

 

 

Rada pre učiteľov: „ a odpusť nám naše viny, ako my odpúšťame svojim vinníkom“...


 
 

VEDOMOSTNÝ TEST – LINEÁRNE PRVKY

 

1. Z daného harmonického priebehu určite uhlovú frekvenciu !

a)  0,314

b)  3,14.104                          

c)  6,28.104

d)  0,628


 

2. Z daného harmonického priebehu určite amplitúdu napätia, ak f = 1 kHz !

a)  150,2 V

b)    32,3 V                         

c)    15,0 V

d)    64,7 V


 

3. Určite správnu odpoveď o hodnotách harmonického prúdu!

 

a)                         IM...amplitúda

b)                         IS...stredná hodnota dvojcestne usmerneného priebehu

c)                           Ief...efektívna hodnota

d)  


                       

4. Určite správnu odpoveď!

 

a)  medzi odporové prvky patria: rezistor, dióda, tranzistor

b)  reaktančné prvky sú: cievka, transformátor, tranzistor

c)  impedancia odporových prvkov je pri jednosmernom prúde reálne číslo a pri striedavom

     prúde imaginárne číslo

d) vlastnosti reaktančných prvkov (napr. impedancia) nezávisia od frekvencie, ale od veľkosti

      napätia


 

5. VACH-y rezistorov R1 a R2 sú vyjadrené rovnicami  ,  .

    Určite, ktorý z nich je lineárny a akú má hodnotu odporu!

 

a)  R1 = 10 Ω

b)  R2 = 10 kΩ

c)  R2 = 100 Ω

d)  R1 = 1 kΩ


 

6. Uvedenú VACH pre dve frekvencie má:

a) lineárna cievka

b) lineárny kondenzátor

c) lineárny rezistor                                  

d) nelineárny rezistor


 

7. Uvedenú impedančnú charakteristiku má:

a) lineárny rezistor                 

b) lineárny kondenzátor

c) lineárna cievka

d) nelineárny rezistor


 

8. Pre lineárnu cievku a lineárny kondenzátor platí:

 

a) ich indukčnosť L resp. kapacita C závisia priamo úmerne od frekvencie

b) L, C nezávisia od frekvencie, ale závisia priamoúmerne od napätia

c) L, C nezávisia od frekvencie ani napätia, sú to konštanty

d) indukčnosť L s frekvenciou rastie a kapacita s frekvenciou klesá


 

*9. Je daná VACH, frekvencia a hodnota charakteristickej vlastnosti súčiastky (R resp. L resp. C). Určite typ súčiastky – správnu odpoveď!

a) kondenzátor,                             

b) cievka,   

c) cievka,    

d) rezistor,   kΩ


 

*10. Na obrázku sú VACH-y  zodpovedajúce hodnotám odporov, ktoré vzniknú pri sériovom RS a paralelnom RP radení dvoch rezistorov s odpormi R1,R2. Určite hodnoty odporov R1, R2!

a) R1 = 2 kΩR2= 1,5 kΩ

b) R1= 8 kΩR2= 1 kΩ

c) R1= 3 kΩR2= 3 kΩ

d) R1= 3 kΩR2 = 6 kΩ


 

11. Určite, ktoré z uvedených obvodov môžu byť aktívne!

      

a) všetky tri sú aktívne               

b) iba obvod č. 3

c) iba obvod č. 1

d) iba obvody č. 1 a č. 3


 

12. Určite správnu odpoveď k zaťažovacím charakteristikám zdrojov!  

a) 4-reálny prúdový,     3-ideálny napäťový      

b) 1-pasívny obvod,     2-reálny prúdový

c) 1-ideálny napäťový, 2-reálny prúdový

d) 3-ideálny napäťový, 2-reálny napäťový


 

13. Zo zaťažovacej charakteristiky lineárneho napäťového zdroja určite parametre UV, RV

      (vnútorné napätie a vnútorný odpor)!

a)  Uv = 11 V , Rv = 10 Ω

b)  Uv = 11 VRv = 100 Ω

c)  Uv = 12 VRv = 10 Ω

d)  Uv = 12 VRv = 100 Ω


 

14. Z linearizovanej VACH nelineárnej súčiastky určite statický (RS) a dynamický (RD) odpor

      v pracovných bodoch P1, P2 a následne správnu odpoveď!

a) RS1 = RS2= 2 kΩ

b) RD1 = 1 kΩ , RD2 = 250 Ω            

c) RS1 > RD1RS2 = RD2 = 500 Ω

d) RS1 = RD1 = 1 kΩ , RD2 = 0,5 kΩ


 

15. Určite správnu odpoveď o ideálnom rezistore!

 

a) nemá žiadne výkonové – tepelné straty

b) hodnota jeho odporu rastie úmerne s frekvenciou prúdu

c) vo svojom okolí budí tepelné pole

d) vo svojom okolí budí elektrické pole s energiou E = R.I2


 

16. Určite správnu odpoveď o ideálnom rezistore!

 

a) hodnota jeho odporu rastie lineárne s napätím

b) medzi napätím a prúdom rezistora je fázový posuv 

c) medzi napätím a prúdom je fázový posuv  

d) striedavému prúdu kladie nekonečný odpor, jednosmernému nulový odpor


 

17. Určite správnu odpoveď o rezistore!

 

a) pre vf aplikácie je vhodný hmotový a hlavne drôtový rezistor

b) označenie TR 161 2K2/F znamená rezistor s hodnotou odporu 1612,2 kΩ

c) označenie E24 znamená výkon 0,24 W (písmeno E má význam desatinnej čiarky)

d) označenie E24 znamená rad menovitých hodnôt odporov


 

18. Určite správnu odpoveď o rezistore!

 

a) označenie  E12 značí výkonový rad s počtom 12 hodnôt v dekáde

b) stredný výkon rezistora pri striedavom prúde je P = UM . I(UM a IM sú amplitúdy)

c) písmeno F v typovom označení rezistora značí logaritmický priebeh odporovej dráhy

     rezistora

d) písmeno F v typovom označení rezistora značí toleranciu hodnoty odporu


 

19. Určite správnu odpoveď o trimroch a potenciometroch!

 

a) cermet je izolačná vrstva, aby nenavĺhala odporová uhlíková vrstva

b) trimre majú najčastejšie odporovú dráhu s logaritmickým priebehom odporu

c) trimer je premenlivý rezistor určený na zriedkavé nastavovanie odporu a to pomocou

     nástroja (skrutkovača)

d) trimer je premenlivý rezistor určený na časté nastavovanie odporu ovládacím prvkom,

     ktorý môže byť posuvný alebo otáčavý


 

20. Určte správnu odpoveď o trimroch a potenciometroch!

 

a) v typovom označení potenciometra TPxxx 2 k2/G, písmeno G značí logaritmický

     priebeh odporovej dráhy

b) v typovom označení písmeno G značí toleranciu hodnoty odporu

c) potenciometre majú konštrukciu odporovej dráhy a bežca otvorenú, trimre ju majú

     zakrytovanú

d) tandemový potenciometer má dve odporové dráhy s rôznym odporom a dva nezávislé

     ovládacie prvky


 

21. Určite hodnotu výsledného odporu a výkon celého zapojenia!

 

a)  R = 2 kΩ , P = 36 mW

b)  R = 2 kΩ , P = 72 mW

c)  R = 5 kΩ , P = 144 mW

d)  R = 5 kΩ , P = 36 mW


 

22. Prúd záťaže RZ sa má regulovať reostatom RP v rozsahu .

      Určite hodnotu odporu reostatu a maximálny výkon záťaže!

 

a)  R = 180 Ω , P = 9,6 mW

b)  R = 180 Ω , P = 2,4 mW

c)  R = 120 Ω , P = 24 mW

d)  R = 120 Ω , P = 1 mW


 

 

23. Určite správnu odpoveď pre definičný vzťah indukčnosti ideálnej cievky a pre indukčnosť

      toroidnej cievky s jadrom!

 

a)                        k... konštrukčná konštanta závislá od rozmerov cievky

b)                         n... počet závitov

c)                       I... prúd cievky

d)  ;                     Φ... magnetický tok cievky


 

24. Určite správnu odpoveď o ideálnej cievke!

 

a)  kladie jednosmernému prúdu nekonečný odpor a pre vysoké frekvencie je skrat

b)  kladie jednosmernému prúdu nulový odpor a vysokým frekvenciám nekonečný odpor

c)  vytvára vo svojom okolí elektrické a tepelné pole

d)  pri striedavom napájaní je medzi prúdom a napätím fázový posuv , teda

     hovoríme, že prúd predbieha napätie


 

25. Určite správnu odpoveď o ideálnej cievke!

 

a)  lineárna cievka má indukčnosť, ktorej veľkosť rastie lineárne s napätím

b)  zdanlivý odpor – reaktancia je čisto imaginárne číslo so záporným znamienkom, napr.

    

c)  indukčnosť lineárnej cievky je konštantná a lineárne cievky sú vzduchové

d)  najväčšiu indukčnosť a linearitu majú cievky s uzavretým magnetickým obvodom


 

26. Pri akom striedavom prúde cievky s jadrom, ktoré má uvedenú magnetizačnú

     charakteristiku, bude indukčnosť cievky najväčšia?

a)  na veľkosti prúdu nezáleží                                  

b)  pri I1

c)  pri I2

d)  pri I3


 

27. Určite správnu odpoveď o definičnom vzťahu kapacity kondenzátora a vzorca pre

      kapacitu doskového kondenzátora!

 

a)  C = Q.U; 

b)   C = U/Q

c)   C = Q/U

d)   C = Q/U


 

28. Určite správnu odpoveď o reaktancii a fáze  ideálneho kondenzátora. ( je fázový

      posuv medzi prúdom a napätím)

 

A:  = 0, reaktancia je veľká pri vysokých frekvenciách

B:  = -90° (teda prúd a napätie sú vo fáze), 

C:  = -90° (teda prúd predbieha napätie),  pri   (js. prúde).

D:  = +90° (teda napätie predbieha prúd),  


 

29. Určite správnu odpoveď o kondenzátoroch!

 

a) predpísanú polaritu má vzduchový kondenzátor a pre vf sú vhodné elektrolytické kond.

b) predpísanú polaritu majú sľudové kondenzátory a tie majú aj vysokú kvalitu

c) predpísanú polaritu majú elektrolytické kondenzátory a sú vhodné pre vf

d) predpísanú polaritu majú tantalové kondenzátory a pre vf sú vhodné vzduchové

    a keramické kondenzátory


 

30. Určite celkový náboj a výslednú kapacitu paralelne radených kondenzátorov!

    

U = 10 V

C1 = C2 = 2 uF

a)  C = 4 uF, Q = 20 uF

b)  C = 4 uF= 40 uF

c)  C = 1 uF= 20 uF

d)  C = 1 uF= 40 uF


 

31. Určite prúd a napätie kondenzátora v ustálenom stave!

a)                        

b) 

c) 

d) 


 

*32. Určiť napätie na kondenzátore C2!

a)                         

b) 

c) 

d) 


 

33. Kondenzátor s kapacitou C = 1 nF je pripojený na napätie . Akú

      hodnotu prúdu nameria (ukáže) v obvode zapojený ampérmeter?

 

a) 14 uA

b) 10 mA

c) 7uA

d) 14,1 mA


 

34. Určite veľkosť výslednej impedancie daného obvodu! Pozn.: pri riešení využiť

      impedančný diagram.

R = 60Ω

|XL| = 20Ω

|XC| = 100Ω

a) |Z| = 1 kΩ                                                                                    

b) |Z| = 180Ω                                                                                  

c) |Z| = 140Ω                                                                                              

d) |Z| = 100Ω


 

*35. Na obrázku je el. schéma trojpásmovej výhybky pre reproduktorovú sústavu obsahujúcu: výškový reproduktor V, stredotónový S, hĺbkový H. Výhybka obsahuje (realizuje) filtre: DPF, HPF, PPF. Určite priradenie reproduktorov k filtrom!

a)  R--> HR2 --> S

b)  R--> HR3 --> V                                                         

c)  R--> VR3 --> H                                                                 

d)  R--> SR3 --> V


 

36. Určite, ktoré vzorce pre prevod ideálneho transformátora sú správne (správnu odpoveď)!

a)                             

b) 

c) 

d) 


 

37. Určite vstupnú impedanciu transformátora zaťaženého rezistorom R = 100 a výkon zapojenia!

              Ulef = 10 V

              R = 100Ω   

 

                n1 = 1000 zav.

               n2 = 100 zav.

a) Z = 10 kΩ; P = 1 W

b) Z = 1 kΩ; P = 0,01 W

c) Z = 10 kΩ; P = 0,01 W

d) Z = 1000 kΩ; P = 1 W


 

38. Uvedený fázorový diagram platí pre dvojprvkový obvod:

a) paralelný RC                    

b) paralelný RL

c) sériový RC

d) sériový RL


 

39. Uvedený graf impedancie platí pre dvojprvkový obvod (R, L, C):

a) sériový RC                 

b) sériový RL

c) paralelný RC

d) paralelný RL


 

*40. Určite činný výkon a účinník uvedenej záťaže, ak: Uef = 220 V, XL = 20Ω, R = 10Ω.

a) 2,16 kW; 0,98

b) 1,54 kW; 0,98            

c) 220 W; 0,45

d) 968 W; 0,45


 

*41. Pri jednosmernom prúde má technická cievka odpor 20 Ω. Pri meraní so striedavým zdrojom, s napätím U = 5 V a frekvenciou f = 1 kHz, tečie cievkou prúd 10 mA. Určite stratový uhol δ a parametre LP, RP, do dvojprvkovej paralelnej náhradnej schémy a následne správnu odpoveď!

 

a)  δ = 2.29°RP= 12,5 kΩ

b)  δ = 10.2°;  LP= 3,2 mH

c)  RP = 20 Ω;  LP = 3,2 mH

d)  LP = 79,5 mHRP = 0,8 kΩ


 

*42. Katalóg udáva pre technický kondenzátor stratový činiteľ 10-4 pri frekvencii 100 kHz a zvodový odpor dielektrika (izolačný odpor) 1 MΩ. Určite hodnoty prvkov RS, CS do dvojprvkovej sériovej náhradnej schémy!

 

a)  RS= 100 Ω ;  Cs = 1 uF

b)  RS = 100 Ω ;  Cs = 1,6 uF

c)  RS = 0,01 Ω ;  Cs = 1 nF

d)  RS = 0,01 Ω ;  Cs = 16 nF


 

43. Sériový rezonančný obvod obsahuje cievku s parametrami L = 40 mH, R = 20 Ω a kondenzátor s kapacitou C = 10 nF. Obvod je pripojený na generátor harmonického napätia s nastaviteľnou frekvenciou. Vnútorné napätie a vnútorný odpor generátora sú: UG = 10V, RG = 75 Ω. Určite prevádzkový činiteľ kvality obvodu a napätie na kondenzátore v stave rezonancie!

 

a)    Q = 75;  UC​ = 0,75 V

b)   Q = 75;  UC​ = 750 V

c)   Q = 210;  UC​ = 2100 V

d)   Q = 21;  UC​ = 210 V


 

44. Ako sa správa vzhľadom na vstupné svorky ideálny transformátor s prevodom p = U1 / U2 ak je výstup v stavoch: naprázdno, nakrátko, zaťažený rezistorom R a napokon zaťažený kondenzátorom s kapacitou C?

Určite správnu odpoveď!

 

a)  v stave naprázdno ako veľká indukčnosť, pri záťaži R ako odporová záťaž s odporom 

    Rv = p2.R , pri kapacitnej záťaži ako kondenzátor s kapacitou Cv = C/p2

b)  v stave nakrátko ako veľmi veľký odpor a pri kapacitnej záťaži ako indukčnosť, pretože

     plní funkciu impedančného invertora

c)  v stave naprázdno ako rezistor s malou hodnotou odporu, pri kapacitnej záťaži ako

     indukčnosť, pretože plní funkciu impedančného invertora

d)  pri odporovej záťaži R sa správa ako odporová záťaž ale s hodnotou odporu Rv = p2/R,

     v stave naprázdno ako indukčnosť s hodnotou  Lv = p2/L1, kde L1 je indukčnosť

     primárneho vinutia


 

*45. Určite správnu odpoveď o frekvenčných filtroch!

 

a)  2 – DP, 3 – PZ, 4 – PZ                                         DP... dolnopriepustný filter

b)  1 – HP, 3 – PZ, 4 – HP                                        HP... hornopriepustný filter

c)  1 – HP, 2 – DP, 4 – PZ                                        PP... pásmový priepust

d)  2 – DP, 3 – PP, 4 – PP                                         PZ... pásmová zádrž


 

*46. Určite správnu odpoveď o frekvenčných filtroch!

 

a)  1 – PZ, 3 – PP, 4 – PZ

b)  2 – DP, 3 – PP, 4 – DP

c)  1 – HP, 3 – HP, 4 – DP

d)  2 – DP, 3 – PZ, 4 – PP


 

*47. Určite správnu odpoveď k uvedeným obvodom!

 

 

 

 

 

 

 

a)  obvod 1 je výšková clona, obvod 2 je výškový korektor – pričom v polohe 1 potenciometra

     sú vysoké frekvencie potlačené (utlmené)

b)  obvod 1 je hĺbková clona, obvod 2 je výškový korektor – pričom v polohe 2 sú vysoké

     frekvencie potlačené

c)  obvod 1 je výškový korektor, obvod 2 hĺbkový korektor

d)  obvod 2 je združený (výškový a hĺbkový) korektor


 

*48. Určite správnu odpoveď o funkcii bezstratového vedenia dĺžky  ! Najskôr je vedenie naprázdno a potom je zaťažené na výstupe kondenzátorom C.

Vzorec pre výpočet vstupnej impedancie vedenia je: ; kde Z0 je vlnová impedancia (reálne číslo);  je merný fázový posuv; ZZ impedancia záťaže na výstupe vedenia a λ je vlnová dĺžka vlny.

a)  naprázdno – sériový rezonančný obvod;  zaťažený výstup: ZV = Z0

b)  naprázdno – indukčnosť L=λ.Z0 ;  zaťažený výstup: ZV=-jωC

c)  naprázdno – sériový rezonančný obvod;  zaťažený výstup: ZV=jω.C.Z02

d)  naprázdno – paralelný rezonančný obvod;  zaťažený výstup: ZV=-jω.C.Z02


 

49. Sieťový transformátor (U1 = 230 V , V / 50 Hz ) má výkon 80 W. Určite správnu odpoveď o približnom priereze plechov EI a počte závitov primárneho vinutia n1!(B=1 T)

a) EI 50;  n1= 500

b) EI 10;  n1 = 1500

c) EI 20;  n1 = 2500

d) EI 32;  n1 = 1100


 

50. Určite správnu odpoveď o sieťovom a signálnom nf transformátore s rovnakým prierezom a prevodom!

 

a) Sieťový transformátor môžeme používať ako signálny (ale nie naopak), pretože napäťovo vyhovie a pri rovnakom priereze môže preniesť aj rovnaký výkon.

b) Pre rovnaký výkon nemajú oba transformátory rovnaký prierez. Pri rovnakom priereze je možný výkon sieťového transformátora menší ako možný výkon signálneho transformátora.

c) Signálny transformátor môžeme použiť ako sieťový, lebo keď prenesie nf frekvenciu určite prenesie aj 50 Hz a pri rovnakom priereze môže preniesť aj rovnaké primárne napätie a rovnaký výkon.

d) Sieťové transformátory a signálne transformátory s rovnakým prierezom a prevodom sú funkčne rovnocenné (vzájomne vymeniteľné), lebo prevod reálneho transformátora nezávisí od vstupného napätia ani od frekvencie.


 

51. Určite výstupný odpor R0 zapojenia transformátora!   

         L1=25 H,  L2=1 H,

        R1=25 Ω, R2=10 Ω, RG=75 Ω

 

 

a) 111 Ω;

b) 220 Ω;

c) 210 Ω;

d) 14 Ω;


 

52. Určite správnu odpoveď o spektrách signálov!

 

a) Periodické signály majú čiarové – diskrétne spektrum a unipolárne periodické signály majú jednosmernú zložku.

b) Amplitúdovo modulovaný signál s harmonickou nosnou frekvenciou  a modulačným harmonickým signálom s frekvenciou Ω má spektrum so šírkou: .

c) Spektrum signálu ideálneho skoku je spojité, pričom amplitúda všetkých frekvenčných zložiek je rovnaká – konštantná.

d) Superpozícia harmonických priebehov s rôznymi frekvenciami je tiež harmonický priebeh, ktorého frekvencia sa rovná superpozícii (súčtu) frekvencií čiastkových priebehov.


 

53. Určite správnu odpoveď o lineárnom skreslení v lineárnej sústave!

 

a) Lineárna sústava nemôže mať pri žiadnom vstupnom signále skreslenie, pretože obsahuje iba lineárne prvky.

b) Lineárna sústava nemá skreslenie ak je amplitúdová frekvenčná charakteristika nezávislá od frekvencie a fázová frekvenčná charakteristika je lineárna funkcia frekvencie, pritom na druhu vstupného signálu nezáleží.

c) Lineárna sústava nemá skreslenie ak je amplitúdová frekvenčná charakteristika aj fázová frekvenčná charakteristika lineárna funkcia frekvencie.

d) Lineárna sústava neskresľuje harmonický signál ale neharmonický vždy skresľuje, bez ohľadu na tvar prenosovej charakteristiky sústavy (viď príklad derivačného a integračného článku).


 

54. Určite správnu odpoveď o nelineárnom skreslení (v nelineárnom obvode)!

 

a) Sústava iba s odporovými nelineárnymi prvkami nemá nelineárne skreslenie, ale to iba pri harmonickom signále.

b) Nelineárne skreslenie nezávisí od frekvencie signálu ani od veľkosti signálu, závisí však od tvaru signálu.

c) Pri budení nelineárnej sústavy harmonickým signálom s frekvenciou f, vznikne na výstupe signál neharmonický s frekvenčnými zložkami: 2.f, 3.f, ... n.f.

d) Pri budení nelineárnej sústavy periodickým signálom má výstupný signál spojité spektrum (obsahuje všetky frekvencie).