Nachádzate sa tu

Domov » Elektrotechnické merania

2. Chyby a presnosť merania            

Žiadnym meracím prístrojom a meracou metódou nie je možné určiť úplne presne skutočnú hodnotu meranej veličiny. Meraním sa snažíme určiť veľkosť meranej veličiny čo najpresnejšie. Presnosť merania sa udáva nepriamo veľkosťou chyby.    

Podľa spôsobu výskytu rozdeľujeme chyby na:   

a) systematické (sústavné) chyby: sú také chyby, ktoré pri opakovaní toho istého merania majú stále rovnakú veľkosť. 

b) náhodné chyby: vyskytujú sa s neznámou zákonitosťou. Pri opakovanom meraní majú rôznu veľkosť, nepoznáme príčinu ich vzniku. 

Podľa príčiny vzniku rozdeľujeme chyby na:

a) chyby meracej metódy:presnosť merania závisí aj od zvoleného spôsobu merania. Je potrebné zvoliť metódu podľa toho, s akou presnosťou chceme merať, napr. ak postačuje menšia presnosť môžeme použiť jednoduchšiu a rýchlejšiu metódu. 

b) chyby meracích prístrojov:pozri Triedu presnosti.

c) chyby spôsobené rušivými vplyvmi:pri meraní môžu na meracie prístroje pôsobiť rôzne vplyvy a ovplyvňovať ich údaje, k týmto vplyvom patria:

-mechanické vplyvy:trenie v ložiskách, pracovná poloha, vibrácie

-teplota :každý prístroj má pracovať v dovolenom rozsahu teplôt, pretože zmenou teploty sa mení napr. rezistancia, rozmery a pod.

-vonkajšie elektromagnetické pole: vyvoláva sily a momenty, ktoré spôsobujú zmenu údajov, pôsobí na prístroje, ktoré majú slabé vlastné pole, ⇒  magnetické tienenie.

- frekvencia:každý prístroj je určený pre meranie v určitom intervale frekvencií, v ktorom je zaručená jeho TP, frekvencia ovplyvňuje napr. reaktanciu, u niektorých prístrojov od frekvencie priamo závisí moment systému.

Chyby merania: Namerané veličiny sa líšia od skutočných hodnôt veličiny. Presnosť merania sa udáva nepriamo veľkosťou chyby merania.

Podľa zdrojov chýb:

a) subjektívne : zapríčinené obsluhou

b) objektívne : spôsobené objektívnymi príčinami

Oprava (korekcia) a korekčná krivka pristroja: Oprava je záporne vzatá absolútna chyba: O = -∆A = S – N

K meraciemu prístroju sa môže dodávať,  resp. dodatočne namerať takzvaná korekčná krivka.

Korekcna krivka.png

Obr. 2.1. Korekčná krivka

Trieda presnosti prístroja: Je jedným z najdôležitejších parametrov prístrojov, vyjadruje jeho presnosť (kvalitu). Je to číslo z predpísaného radu presnosti: 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,5-  1 - 1,5 - 2,5 – 5, ktoré klasifikuje presnosť prístroja.