Nachádzate sa tu

Domov » Diódy

8.  DDA  A  ZENEROVÁ  DIÓDA V  TVAROVACÍCH  OBVODOCH

 

       Diódy a najmä Zenerové diódy sa často požívajú v nf článkoch, ktorých úlohou je nelineárne tvarovanie signálov. Tvarovacie obvody môžu byť realizované bežnými diódami a pomocnými referenčnými zdrojmi, Zenerovými diódami, alebo aj aktívnymi prvkami-zosilňovačmi s nelineárnymi prvkami v obvode spätnej väzby. Často sa pre tieto obvody používa aj názov obmedzovače a prahové obvody (selektory).

Funkcia obvodu a vlastnosti sa zobrazujú časovými priebehmi signálov (bude použitý harmonický priebeh) alebo prevodovou prenosovou charakteristikou U2 = f(U1) a výstižnou slovnou charakteristikou (napr. obmedzovač), niektoré dvojice zapojení sú funkčne identické resp. skoro identické. Pre jednoduchšie a prehľadnejšie kreslenie sa v niektorých obrázkoch zanedbáva úbytok napätia na dióde v priepustnom smere. Obmedzovače sú obvody, ktoré ohraničujú výstupné napätie určitou stanovenou hodnotou.

Význam a využitie obmedzovačov resp.  tvarovačov:

–vytváranie pravouhlých priebehov z harmonických

–skracovanie hrán (čela a tyla) impulzov

–vyrovnanie nerovností vrcholov impulzov

–prepúšťanie len impulzov stanovenej úrovne

–ochrana následných obvodov pred nedovoleným napätím.

 

Rozdelenie obmedzovačov:

–zhora  

–zdola

–obojstranné

–s pomocným zdrojom

–bez zdroja

–diódové

–tranzistorové (zosilňujúce).


 

8.1 Tvarovače s diódou  a referenčným zdrojom

 

Obmedzovač zdola - obmedzuje napätia menšie ako 0 V v zápornej časti priebehu.

 

Obr.8.1.1 Obmedzovač zdola (zápornej časti)

 

Je to vlastne zapojenie jednocestného usmerňovača s odporovou záťažou.

 

Obr.8.1.2 Obmedzovač zhora (kladnej časti)

 

Zapojenie ako obr.8.1.1, ale s opačnou orientáciou diódy

 

Obmedzovač zhora - obmedzuje napätia väčšie ako Ur .

 

Obr.8.1.3 Obmedzovač zhora

 

Je to jednostranný obmedzovač, obmedzuje kladnú polvlnu, resp. jej časť.

 

Obmedzovač zdola - obmedzuje napätia menšie ako Ur .

 

Obr.8.1.4 Obmedzovač zdola

 

Zapojenie ako obr.8.1.4, ale s opačnou polaritou Ur:

 

Obr.8.1.5 Obmedzovač zdola s opačnou polaritou Ur

 

Zapojenie ako obr.8.1.5, ale s opačnou polaritou diódy a zdroja:

 

Obr.8.1.6 Obmedzovač zdola s opačnou polaritou diódy a zdroja

 

Ďalšie tvarovače signálov:

 

Obr.8.1.7 Tvarovače signálov

 

Prvé a posledné zapojenie predstavujú prahové obvody. Ostatné obvody pridávajú k vstupnému signálu js. zložku Ur a prípadne jednu polaritu obmedzujú.

 

Ďalšie tvarovače signálov:

 

   

Obr.8.1.8 Tvarovače signálov

 

Obojstranný obmedzovač (orezávač) signálu

 

Obr.8.1.9 Obojstranný obmedzovač  signálu


 

8.2  Tvarovače so Zenerovou diódou

 

Tvarovače so Zenerovou diódou nepotrebujú referenčný zdroj.

 

Jednosmerný obmedzovač a usmerňovač

 

Obr.8.2.1 Jednosmerný obmedzovač a usmerňovač

 

Jednostranný obmedzovač - s opačnou polaritou ako v obr.8.2.1.

 

Obr.8.2.2 Jednostranný obmedzovač

 

Prahový obvod (jednocestný)

 

Obr.8.2.3 Prahový obvod

 

Zapojenie ako v obr.8.2.3, ale s opačnou polaritou diódy.

 

Obr.8.2.4 Prahový obvod

 

Obojsmerný prahový obvod (funkčný menič)

 

Obr.8.2.5 Obojsmerný prahový obvod

 

Obojsmerný obmedzovač

 

Obr.8.2.6 Obojsmerný obmedzovač

 

       Ak uvedený obvod rutinne spracováva malý signál, tak tento prenáša na výstup bez útlmu (U1 =U2). Pri veľkom poruchovom (rušivom) signály ho obmedzuje - plní funkciu prepäťovej ochrany.


 

8.3 Tvarovače s diódami v obvodoch zosilňovačov

 

       Uvedieme iba zapojenia s operačnými zosilňovačmi. V častiach 8.1 a 8.2 boli uvedené zapojenia spracovávajúce signály pomerne veľkej amplitúdy. Spracovanie malých signálov a skokový priebeh prevodovej charakteristiky umožňujú aktívne zosilňovacie obvody s nelineárnymi prvkami v operačnej sieti. Zapojenia zosilňovačov s aktívnymi prvkami sa často používajú na tvarovanie priebehov so strmými hranami.

 

Jednostranný obmedzovač - zapojenie invertujúceho zosilňovača.

 

Obr.8.3.1 Jednostranný obmedzovač

 

       Pri U1 < 0 je ZD zatvorená, tým je otvorená slučka spätnej väzby AU sa blíži k nekonečnu a u= UZ. Pri U1 > 0 je ZD otvorená resp. skoro otvorená, vplyvom otvorenia ZD sa na výstupe OZ objaví záporné napätie, ktoré otvorí ZD úplne U= – UD (0,7 V).

 

Obojstranný obmedzovač

 

Obr.8.3.2 Obojstranný obmedzovač

 

Lineárny zosilňovač

 

       Určitý rozsah vstupného napätia zosilňovač zosilňuje bez skreslenia (lineárny zosilňovač) pre vyššie napätie sa správa ako obmedzovač:

 

Obr.8.3.3 Lineárny zosilňovač

 

Sériový diódový obmedzovač napätí pod prahovým napätím

 

Obr.8.3.4 Sériový diódový obmedzovač napätí pod prahovým napätím

 

U0M   = – U(R1 /R2), sklon charakteristiky je určený približne pomerom R/R1.

 

Prahový obvod - funkčný menič   

 

Obr.8.3.5 Prahový obvod  funkčný menič