Tento učebný text obsahuje poznatky a informácie o základných lineárnych elektronických prvkoch a ich použití v elektrických obvodoch. Prvá časť obsahuje podrobnú systematickú klasifikáciu všetkých elektrotechnických prvkov podľa rôznych hľadísk. V ďalších častiach sú postupne popisované pasívne lineárne prvky: rezistory, kondenzátory, cievky a transformátory. Jedna kapitola je venovaná všeobecným teoretickým poznatkom o lineárnych neriadených napäťových a prúdových zdrojoch.

      Na rozdiel od podobných učebných textov a učebníc, je obsah tohto textu koncipovaný v dvoch úrovniach náročnosti a je posilnený aplikačnou rovinou, najmä formou úloh. Prvá-základná úroveň obsahuje základné  učivo témy (podľa učebných osnov SPŠE-slaboprúd), druhá obsahuje rozširujúce a prehlbujúce poznatky respekíive fakty k danej téme. Každá kapitola je ukončená súborom riešených úloh (príkladov). Celý blok textu je ukončený náročným výstupným vedomostným testom. Ciele učebného textu a úloh možno stručne charakterizovať nasledovne: aplikácia vedomostí na riešenie praktických úloh resp. problémov, rozvíjanie logického myslenia a tvorivého prístupu k riešeniu problémov. Úlohy  resp. problémy čerpali autori z vlastnej vývojovej a pedagogickej praxe. Úlohy vyžadujúce pochopenie zložitejších súvislostí alebo náročné na čas a matematický aparát, sú označené hviezdičkou.

     Učebný text je určený študentom SPŠ resp. VŠ elektrotechnického smeru, najmä so slaboprúdovým zameraním (elektronika, automatizačná technika, výpočtová technika, telekomunikácie, atď.), ale je vhodný aj pre študentov integrovaných zameraní (TISE, mechatronika, technické lýceum, atď.). Text je určený predovšetkým tým, ktorí majú záujem o hlbšie vedomosti.

     Pre pochopenie učiva a riešenie úloh sa u čitateľov predpokladajú nasledovné odborné elektrotechnické vedomosti: základné elektrotechnické zákony a poučky (Ohmov a Kirchhoffové zákony, poučky pre radenie prvkov, vzorce pre výkony), metódy riešenia obvodov: metóda slučkových(obvodových) prúdov, Théveninova veta, grafické metódy riešenia nelineárnych obvodov; vyjadrenie striedavých obvodových veličín trigonometrickými funkciami, pojem fázorov a fázorové diagramy. Požiadavky na matematické vedomosti: trigonometrické funkcie, logaritmy, základné vedomosti z komplexného počtu. V texte sa používa diferenciálny počet iba symbolicky v definičných vzorcoch, v príkladoch sa namiesto derivácie používa pojem malých zmien ∆. Veríme, že zvládnutie tohto bloku učiva vytvorí čitateľom dobrý základ, na štúdium ďalších polovodičových prvkov a následne zložitých elektronických obvodov.

     Dobrý elektronik vie na primeranej úrovni kombinovať znalosti z matematiky, prírodných vied (fyziky), elektrotechniky, elektroniky a elektrotechnológie. Predovšetkým má mať ako každý iný technik alebo vedec túžbu odhaľovať aj drobné záhady techniky.

     K tomu Vám priatelia - elektronici autori textu želajú veľa elánu a vôle.

Motto: Najkrajšie pocity vyplývajú z odhaľovania záhad. Sú to pocity, ktoré stoja pri kolíske skutočného umenia a vedy. Človek, ktorý tieto pocity nepozná, ktorý sa nevie čudovať a ktorý nevie žasnúť, je prakticky mŕtvy. Je to zhasnutá svieca.

                                                                                                        Albert Einstein

 

 

Kysucké Nové Mesto, 2009